BestelBio BestelBio
BestelBio BestelBio
      Hoofdpagina » Algemene voorwaarden Aanmelden  | Uw klantgegevens  |  Winkelwagen  |  Afronden vd bestelling   
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Artikelgroepen
Aardappelen, groente & fruit->
Zuivel, kaas & eieren->
Vlees, vis & vegetarisch->
Dranken->

Ontbijt & lunch->
Warme maaltijd->
Versnaperingen->
Dieet->

Non-food & diervoeding->
Supplementen & zelfzorg->
Persoonlijke verzorging->

Alle aanbiedingen
Nieuwe producten
Dopper!
Kerstpakketten
Ga naar kerstpakketten van BestelBio.nl
Zoek op omschrijving of merk
 
Informatie
Hoe werkt BestelBio.nl
Contactgegevens
Algemene voorwaarden
Mail ons
Productbeoordelingen
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden:

De website, de nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van BestelBio.nl. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BestelBio.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij BestelBio.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 02076439. De algemene voorwaarden zijn via de website http://www.BestelBio.nl/algemene voorwaarden te raadplegen en te downloaden.

Waar in de algemene voorwaarden en de bestel- en leveringsvoorwaarden wordt gesproken over ‘de klant’ wordt hieronder verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met BestelBio.nl wenst aan te gaan alsook degene voor wiens rekening producten worden geleverd.

De gegevens die u via de site van BestelBio.nl aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u bij registratie aan ons verstrekt in een bestand vast. Indien u bestellingen doet via de site, registreren wij deze bestellingen op naam. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren.

Het opslaan van uw gegevens heeft voor u als klant het voordeel dat we uw eerder bestelde producten bijhouden, zodat u sneller en gemakkelijker boodschappen kunt doen bij BestelBio.nl. Het bestand van BestelBio.nl kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische en persoonlijke analyses, onder andere voor het maken van aanbiedingen en nieuwsbrieven. Indien u geen mailings of aanbiedingen van BestelBio.nl per e-mail wilt ontvangen, kunt u dit aangeven bij Uw klantgegevens op deze site. Het bestand van BestelBio.nl wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Indien u een bestelling doet op BestelBio.nl, kiest u een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van BestelBio.nl. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u dan ook vriendelijk hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw e-mailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van BestelBio.nl en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd. Het plaatsen van een bestelling betekent dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de bestel- en leveringsvoorwaarden en de disclaimer aanvaardt.

Bestel- en leveringsvoorwaarden:

Op dit moment is BestelBio.nl in een beperkt marktgebied in Nederland actief. Doe de postcodecheck en zie of BestelBio.nl ook bij u uw biologische boodschappen bezorgt.

Een koopovereenkomst met BestelBio.nl komt tot stand wanneer de klant zijn bestelling op de website van BestelBio.nl heeft geplaatst en de elektronische orderbevestiging heeft ontvangen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Indien BestelBio.nl de bestelling van de klant niet accepteert, deelt BestelBio.nl dit binnen drie (3) werkdagen na het sluiten van de wekelijkse bestelronde aan de klant mee. Het is niet mogelijk een bestelling via de website te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd. Annulering kan dan alleen nog door contact op te nemen met BestelBio.nl op nummer 0591-658370. Voor annulering moet een gegronde reden bestaan voordat deze doorgang kan vinden.

De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij BestelBio.nl verstrekt. De administratie van BestelBio.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan BestelBio.nl verstrekte opdrachten, gedane betalingen en de door BestelBio.nl verrichte leveringen. BestelBio.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Door alcohol en alcoholhoudende producten te bestellen, verklaart de klant dat hij ten minste de wettelijk gestelde leeftijd heeft om deze producten af te nemen. Wanneer de producten worden bezorgd, zal onze bezorger om legitimatie vragen indien de bestelling alcoholhoudende producten bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimumleeftijdvereisten is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen.

De klant ontvangt de bestelde producten op de in de bevestigingsmail aangegeven bezorgdag. De door BestelBio.nl opgegeven levertijden zijn nooit als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Ingeval er vertraging van de te leveren goederen optreedt, zal BestelBio.nl de klant dit zo spoedig mogelijk telefonisch laten weten.

Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor BestelBio.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op de klant over, waarbij aflevering ook staat voor het op een met de klant afgesproken plek achterlaten van de bestelling als de klant niet op het afleveradres aanwezig is.

Indien de klant buiten het bezorggebied woont dat BestelBio.nl op het moment van levering bedient, zal BestelBio.nl binnen een werkdag een mogelijkheid aanbieden per mail om de bestelling te bezorgen middels een pakketdienst. In dit geval worden de kosten van de pakketdienst doorberekend aan de klant en zal de bestelling pas worden verzonden nadat het totaalbedrag is voldaan.

Indien de klant levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, bijvoorbeeld per post, zal BestelBio.nl de hieraan verbonden kosten aan de klant in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen. Duidelijk mag zijn dat verse, koel- en vriesproducten niet met de post verzonden kunnen worden. BestelBio.nl is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient de klant BestelBio.nl binnen drie (3) werkdagen schriftelijk of telefonisch te informeren. Hiertoe kunt u contact opnemen met BestelBio.nl via e-mail: info@BestelBio.nl of op nummer 0591-658370. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal BestelBio.nl, indien de klant bij de bestelling aangegeven heeft wel vervangende producten te wensen te ontvangen, de desbetreffende producten tegen retournering vervangen door nieuwe producten. Bij de keuze voor geen vervangende producten bij de bestelling zal BestelBio.nl de factuurwaarde restitueren.

BestelBio.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van BestelBio.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. Tevens geldt bij de levering van aardappelen, groente, fruit en koel- en vriesproducten dat binnen een uur na levering telefonisch gereclameerd dient te worden als deze producten de klant niet in de juiste staat bereiken, omdat anders het recht op retournering en eventuele creditering vervalt. Bij boeken vervalt dit recht op het moment dat de verzegeling is verbroken.

Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro´s, inclusief BTW en exclusief statiegeld en bezorgkosten. Voor de bezorging van uw bestelling worden bezorgkosten in rekening gebracht. Deze bedragen €5,95 per bestelling, boven de €150.- berekenen wij geen bezorgkosten. Indien van toepassing wordt statiegeld berekend. De boodschappen worden bij u bezorgd in (statiegeld)kratten. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de bezorgservice en de kratten wilt inleveren, dan kunt u hiervoor een afspraak maken zodat wij het in onze routes in kunnen plannen. Bestellingen kleiner dan €35.- worden niet in behandeling genomen.

Betaling geschiedt per automatische incasso of facturering (voor zakelijke klanten) tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om betaling middels automatische incasso of betaling via factuur te weigeren, alsmede om te allen tijde contante betaling van u te verlangen. Eventuele afrekening van statiegeld van ingeleverd fust vindt ter plekke in contanten plaats.

Disclaimer:

BestelBio.nl of een van de gelieerde bedrijven is geen geval aansprakelijk te stellen voor gevolgen die direct of indirect kunnen of zijn ontstaan door publicatie van de op de website BestelBio.nl en eventuele gelieerde websites weergegeven gegevens, alsook voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de (publicaties op deze) webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Ook voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen de klant en BestelBio.nl, kan BestelBio.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Deze bepaling geldt niet indien aantoonbaar is dat dit opzet was of aan grove nalatigheid van BestelBio.nl ligt.

Hoewel BestelBio.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is BestelBio.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De hier weergegeven gegevens zijn naar onze beste kennis, eer en geweten verzameld maar kunnen onjuistheden bevatten of onjuist worden gepresenteerd. Voordat u producten gebruikt dient u het betreffende productetiket te raadplegen. Mochten er aantoonbaar verschillen tussen de informatie op het etiket en die hier op de website zijn, stellen we het, hoewel aan de informatie op de website geen rechten ontleend kunnen worden, zeer op prijs als u ons dat zou willen melden. Ook aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het kan voorkomen dat een afbeelding niet bij een product hoort of dat er bij een product een afwijkende, hetzij oude, hetzij nieuwe, verpakking getoond wordt. Ook hiervoor is BestelBio.nl niet aansprakelijk.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BestelBio.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Tevens behoudt BestelBio.nl zich het recht voor om de algemene voorwaarden en de bestel- en leveringsvoorwaarden en de disclaimer te wijzigen.

Voor wat betreft de productbeoordelingen die klanten geschreven hebben, geldt dat dit een persoonlijke mening van de betreffende schrijver is, en dat BestelBio.nl dus niet automatisch achter de inhoud van deze berichten staat en derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan is. BestelBio.nl behoudt zich het recht voor teksten die niet ter zake doen, kwetsend en/of discriminerend zijn van de website te verwijderen.

Eventuele (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van BestelBio.nl. Deze zijn geen eigendom van BestelBio.nl, maar zijn louter ter (aanvullende) informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van BestelBio.nl. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden. Daaruit volgt dat elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BestelBio.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

Wij streven ernaar vaste levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen, zeker aangezien de routes iedere week kunnen afwijken, door het bijkomen en afvallen van klanten. U kunt BestelBio.nl dus niet aanspreken op een te late levering.

Indien BestelBio.nl door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen informeert BestelBio.nl de klant zo spoedig mogelijk. In deze situatie kan de klant BestelBio.nl er ook niet op aanspreken. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van BestelBio.nl die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van BestelBio.nl kan worden gevergd.

Wanneer zich een geschil met de klant voordoet, zal BestelBio.nl zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Volgende

Copyright © 2018 BestelBio.nl
Powered by Artikelperfect